Hệ thống tra cứu phụ gia thực phẩm

Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm.

Vui lòng tra cứu tại đây!

Share :